Skin: Snakeskin Eyepatch


Average Price History

Last 20 Sold

 • $0.05Jun 18, 2018
 • $0.07Jun 14, 2018
 • $0.07Jun 14, 2018
 • $0.07Jun 14, 2018
 • $0.07Jun 14, 2018
 • $0.06Jun 14, 2018
 • $0.06Jun 14, 2018
 • $0.07Jun 14, 2018
 • $0.05Jun 14, 2018
 • $0.07Jun 14, 2018
 • $0.07Jun 14, 2018
 • $0.04Jun 14, 2018
 • $0.07Jun 14, 2018
 • $0.06Jun 14, 2018
 • $0.03Jun 11, 2018
 • $0.06Jun 03, 2018
 • $0.03May 27, 2018
 • $0.04May 27, 2018
 • $0.04May 24, 2018
 • $0.04May 21, 2018
Average: $0.06