Skin: Hockey Mask


Average Price History

Last 20 Sold

 • $0.34Jan 18, 2018
 • $0.36Jan 18, 2018
 • $0.37Jan 18, 2018
 • $0.30Jan 16, 2018
 • $0.22Jan 16, 2018
 • $0.51Jan 16, 2018
 • $0.42Jan 15, 2018
 • $0.44Jan 13, 2018
 • $0.45Jan 13, 2018
 • $0.51Jan 11, 2018
 • $0.40Jan 11, 2018
 • $0.52Jan 08, 2018
 • $0.55Jan 08, 2018
 • $0.55Jan 08, 2018
 • $0.49Jan 08, 2018
 • $0.49Jan 08, 2018
 • $0.49Jan 07, 2018
 • $0.35Jan 07, 2018
 • $0.78Jan 06, 2018
 • $0.55Jan 06, 2018
Average: $0.45