Skin: Hockey Mask


Average Price History

Last 20 Sold

 • $0.70Jun 20, 2018
 • $0.33Jun 20, 2018
 • $0.33Jun 20, 2018
 • $0.33Jun 20, 2018
 • $0.33Jun 20, 2018
 • $0.33Jun 20, 2018
 • $0.33Jun 20, 2018
 • $0.74Jun 19, 2018
 • $0.74Jun 18, 2018
 • $0.85Jun 17, 2018
 • $0.85Jun 17, 2018
 • $0.86Jun 17, 2018
 • $0.80Jun 15, 2018
 • $0.72Jun 14, 2018
 • $0.71Jun 14, 2018
 • $0.73Jun 14, 2018
 • $0.40Jun 12, 2018
 • $0.80Jun 08, 2018
 • $0.70Jun 07, 2018
 • $0.69Jun 07, 2018
Average: $0.61