Skin: Crosshair Eyepatch


Average Price History

Last 20 Sold

 • $0.11Jan 18, 2018
 • $0.24Jan 15, 2018
 • $0.28Jan 15, 2018
 • $0.27Jan 15, 2018
 • $0.28Jan 15, 2018
 • $0.27Jan 15, 2018
 • $0.25Jan 15, 2018
 • $0.25Jan 15, 2018
 • $0.26Jan 13, 2018
 • $0.17Jan 09, 2018
 • $0.22Jan 09, 2018
 • $0.19Jan 09, 2018
 • $0.29Jan 09, 2018
 • $0.21Jan 09, 2018
 • $0.20Jan 06, 2018
 • $0.34Jan 06, 2018
 • $0.49Jan 03, 2018
 • $0.39Jan 02, 2018
 • $0.34Jan 02, 2018
 • $0.33Jan 02, 2018
Average: $0.27