Skin: Crosshair Eyepatch


Average Price History

Last 20 Sold

 • $0.24Jun 20, 2018
 • $0.24Jun 20, 2018
 • $0.40Jun 20, 2018
 • $0.40Jun 20, 2018
 • $0.71Jun 14, 2018
 • $0.62Jun 14, 2018
 • $0.65Jun 14, 2018
 • $0.63Jun 14, 2018
 • $0.91May 31, 2018
 • $1.29May 31, 2018
 • $2.25May 31, 2018
 • $1.29May 31, 2018
 • $1.22May 31, 2018
 • $1.20May 31, 2018
 • $1.33May 31, 2018
 • $1.20May 31, 2018
 • $1.33May 31, 2018
 • $1.49May 31, 2018
 • $1.00May 27, 2018
 • $1.00May 27, 2018
Average: $0.97