Skin: Copper Eyepatch


Average Price History

Last 20 Sold

 • $0.02Feb 24, 2018
 • $0.02Feb 23, 2018
 • $0.02Feb 23, 2018
 • $0.02Feb 22, 2018
 • $0.02Feb 20, 2018
 • $0.02Feb 20, 2018
 • $0.02Feb 20, 2018
 • $0.02Feb 20, 2018
 • $0.02Feb 20, 2018
 • $0.02Feb 20, 2018
 • $0.02Feb 20, 2018
 • $0.02Feb 18, 2018
 • $0.20Feb 17, 2018
 • $0.02Feb 16, 2018
 • $0.02Feb 12, 2018
 • $0.02Feb 03, 2018
 • $0.02Jan 28, 2018
 • $0.24Jan 27, 2018
 • $0.02Jan 26, 2018
 • $0.24Jan 26, 2018
Average: $0.05