Skin: Hockey Mask


Average Price History

Last 20 Sold

 • $0.69Nov 18, 2017
 • $0.37Nov 17, 2017
 • $0.37Nov 13, 2017
 • $0.30Nov 12, 2017
 • $0.38Nov 12, 2017
 • $0.70Nov 12, 2017
 • $0.25Nov 10, 2017
 • $0.40Nov 09, 2017
 • $0.40Nov 08, 2017
 • $0.74Nov 07, 2017
 • $0.39Nov 07, 2017
 • $0.25Nov 07, 2017
 • $0.40Nov 05, 2017
 • $0.75Nov 05, 2017
 • $0.40Nov 04, 2017
 • $0.43Nov 02, 2017
 • $0.40Oct 31, 2017
 • $0.40Oct 30, 2017
 • $0.33Oct 30, 2017
 • $0.38Oct 29, 2017
Average: $0.44